Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

Kartor med förklaringar

Det blir inga fasta installationer i Grimsta naturreservat :)

Kartans symboler och markeringar

gul = väg i tunnel
röd = väg i ytläge
blå = arbetstunnel


Cirklarna betyder:
ljus Blå =
avluftstorn för att minska föroreningar vid tunnelmynning
Gul = mottagningsstationer
mörk Blå = luftbytesstationer med frisk luft till och förorenad luft ut från tunnlarna
Lila = eldriftsutrymmen
Vit = VA-stationer

Vad innebär kartans markeringar

LUFT

I motorvägstunnlar behövs ventilationssystem för att upprätthålla god luftkvalitet och sikt. Det kommer att vara tillåtet att transportera farligt gods på Förbifart Stockholm så ventilation behövs även för att kunna föra bort rök och heta brandgaser eller kemiska gaser vid sådan olycka. 
 

Luftbytessstationer - frisk luft in och förorenad luft ut
Tunnelventilationssystemet bygger på principen att frisk luft tillförs via påfarterna och särskilda tilluftstorn. Tunnelsystemet är självventilerande - trafiken drar med sig frisk luft in från påfarterna, genom s.k. kolvverkan men luft tillförs också genom särskilda tilluftstorn. Den förorenade luften dras ut med bilarna vid mynningarna /avfarter och via utluftstorn vid frånluftsstationer bl.a. i Vinsta. Trafikverket räknar med att ventilationstornen måste köras 18 timmar per dygn och vintertid dygnet runt för att klara tunnelluften.

Avluftstorn - förorenad luft ut
Före några av tunnelmynningarna kommer tunnelluften att vara så dålig att den behöver "späs ut" och  ventileras bort for att minska halten av föroreningar vid mynningen. Detta sker genom s.k. avluftstorn. De behöver vara mellan 10-20 m höga och med en tvärsnittsarea pa ca 50 m2. Vid Vinstamotet behövs ett sådant avluftstorn för utfarten vid trafikplats Johannelund. (se ljusblå cirkel på kartan ovan)

 

EL

Mottagningsstationer försörjer tunnlarna med den el som behövs för driften av de tekniska systemen (belysning, läktar etc.) En mottagningsstations storlek motsvarar en större villa i tva plan.

Inget av Förbifart Stockholms 16 eldriftutrymmen (ELDU) kommer att behöva kylas genom borrade luftschakt (1,5m i diameter) upp till ytan. Istället förs kallluft genom rör i tunneltaken in till anläggningarna.

VATTEN

VA-anläggningar och hantering av förorenat vatten
Tunnlarna ska innehålla vattenledningar för brandvatten och spolvatten, separata avloppsledningssystem
för dräneringsvatten respektive spolvatten, reningsanläggning för spolvatten samt katastrofskydd för uppsamling av förorenade vätskor vid olyckor. En VA-station planeras ovan mark i Sätra.

Avloppsvatten och dräneringsvatten leds till tunnlarnas lågpunkter och pumpas till en VA-station i tunneln. Avlopps- och dräneringsvatten pumpas vidare via en utloppsledning från VA-stationen till Bromma reningsverk (alternativt Himmelfjärdsverket)

Dagvatten blir delvis renat i den underjordiska dagvattendamm som kommer att placeras söder om tunnelbanan på Vällingbysidan. Området är begränsat och dammen underdimensionerad. Den kommer inte att rena allt kväve. Detta kväverika vattnet pumpas därför till Råcksta träsk som har sitt utflöde i Mälaren. (Denna damm finns inte inritad på kartan ovan)