Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

Insamlingen till juristhjälp avslutades i april 2016.

 Insamlingen är avslutad eftersom vi inte kan gå längre juridiskt inom Sverige

Vi hade givetvis hoppats att våra överklaganden skulle leda till att Trafikverket inte skulle få tillstånd att anlägga hamnar och bedriva sjöfart med farligt gods och stenkross i Mälaren. Vi hade hoppats att Trafikverket inte skulle få leda bort grundvatten och därigenom riskera skyddsvärda naturmiljöer och biotoper.

Vi hoppades att domstolsväsendet skulle upphäva detaljplanerna för Förbifart Stockholm eftersom de negativt påverkar boende- och naturmiljöer och missgynnar ett effektivt, sunt och klimatsmart transportsystem.


Beträffande kompensationsåtgärder gick domstolen delvis på Stockholms kommuns och föreningarnas linje genom att besluta att Trafikverket skall utreda möjlighet till ökad vattentillförsel till Sätraån och Skärholmsbäcken och att utreda återmeandring, dvs återskapande av ett mer naturligt och slingrande lopp för del av Igelbäcken. Föreningarnas förslag om utvidgning av flera av reservaten avslogs tillsammans med en rad andra förslag.

Bullervillkoren för hamnarna har under en prövotid blivit lite strängare än Trafikverket önskade men i stort har domsluten gått enligt Trafikverkets önskemål. Trots att vi enligt oss själva och vår miljöjurist haft goda sakskäl har vi inte nått längre.

Kanske har processen gjort Trafikverkets arbetsmetoder något hänsynsfullare men projektet Förbifart Stockholm fortsätter tyvärr. Endast en stark opinion och en politisk omvärdering kan nu stoppa projektet.

Berörda miljöorganisationer vill tacka alla bidragsgivare så mycket för att ni gjort det möjligt för oss att anlita miljöjurist. Kanske kommer överklagan gå vidare till EU för att söka påverka Sveriges framtida miljöpolitik avseende klimat, vatten och luft, men det får vi i så fall återkomma till.

Hälsar styrelsen i ARG (en av miljöorganisationerna i Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm)

Historik - överklagande med juristhjälp , läget i slutet av oktober 2015

Den juridiska processen kring Förbifart Stockholm är ännu inte avslutad! Påfyllning av insamlingskassan behövs för att kunna betala juristen för genomförda insatser i samband med domstolsförhandlingar i oktober och för att kunna föra processen vidare. Planer finns även på att föra ärendet vidare till EU men det är kostsamt eftersom det kräver mycket juridisk kompetens. De föreningar inom nätverket som överklagar Förbifart Stockholm arbetar tillsammans med miljöjurist på flera fronter:


Vattenverksamhet, hamnar, grundvattenbortledning
Föreningarna ARG Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, Nej till Västerleden (Sätra), Mälaröarnas Naturskyddsförening, DLV Djurgården- Lilla Värtans Miljöskyddsförening och föreningen Rädda Lovö deltar i denna överklagan.

Överklagande görs bland annat av bygg- och transportverksamheten vid de tre tillfälliga hamnarna i Sätraskogens naturreservat, på Norra Lovö mittemot Grimsta naturreservat och i Malmviken på södra Lovö. Från arbetstunnlar genom vilka tunnelbyggnationen sker skall stenmassor forslas på Mälaren och material, driv- och sprängmedel mm transporteras till hamnarna i Sätra och Norra Lovö. Vi har ända upp till Högsta domstolen yrkat att tillstånd inte skall ges men tyvärr fått avslag. Detta innebär att Trafikverket har rätt att börja bygga hamnarna. Däremot är bullervillkoren för dessa hamnar inte klara. Muntliga förhandlingar har genomförts i Mark- och miljööverdomstolen 6-8 oktober med deltagande av ovan nämnda föreningar och anlitad miljöjurist eftersom det givits prövningstillstånd avseende bullervillkoren. Vi yrkar på strängare bullervillkor och Trafikverket på mildare.

Bullervillkoren är enligt Trafikverket avgörande för om och hur hamnarna skall kunna användas. Med de bullervillkor som hösten 2014 gavs i Mark- och miljödomstolen anser Trafikverket att de inte kan bygga Förbifart Stockholm på ett rationellt sätt, följa tidsplaner mm. Den skriftväxling inom målet som genomförts och de muntliga förhandlingar i domstolen som hållits 6-8 oktober var därför mycket viktiga. Dessutom betyder bullret mycket för rekreationsvärden i reservat och andra naturområden.

Trafikverket har nu avverkat ca 9 hektar skog på Norra Lovö för att kunna bygga hamn och arbetstunnel. Vi har försökt få domstolarna att besluta om en senareläggning av skogsavverkningen utan att lyckas. Vi har bland annat påtalat för Mark- och miljööverdomstolen att det är orimligt att tillåta denna skogsavverkning innan bullervillkoren är fastställda och innan Trafikverket vet om och hur hamnarna kan användas. (se bilder från norra Lovö)

Vid de muntliga förhandlingarna avhandlades även bullervillkor avseende stomljud vid tunneldrivningen. Dessa bullervillkor betyder mycket för boende bland annat i Hässelby gård, Vinsta, Kälvesta, Lunda och Sätra/ Skärholmen. Trafikverket hävdar att de stomljudsvillkor Trafikverket begärt behövs för att klara tidsplanen och ekonomin inom projektet.

Även frågan om kompensationsåtgärder i naturområden pga skador som skulle orsakas av Förbifart Stockholm och genom byggnationen av densamma diskuterades. Trafikverket och föreningarna har helt olika uppfattning även i detta sammanhang. Föreningarna har bland annat yrkat på utvidgning av flera reservat längs ledens sträckning och ekonomiskt bidrag till fritidsaktiviteter.

Föreningarna anser att vår jurist gjorde en mycket bra insats och att vi fick fram många viktiga argument. Domslut kommer 4 december. Går domsluten mot föreningarna ar det mycket troligt att dessa överklagar vidare vilket kräver juridisk hjälp. Går domsluten mot Trafikverket kommer Trafikverket troligen att överklaga och då krävs också aktivitet från föreningarna.

Detaljplaner
Trots att muntliga förhandlingar i mars i Mark- och miljödomstolen tycktes gå bra, med deltagare från Stockholms naturskyddsförening, Klimataktion Stockholm, DLV Djurgården- Lilla Värtans Miljöskyddsförening och ARG Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, avslogs vårt överklagande men med ett par medgivanden om brister av domstolen. Vi överklagade besluten till Mark- och miljööverdomstolen men fick inget så kallat prövnings-tillstånd. Ingen högre instans återstår så detaljplanerna har nu vunnit laga kraft. Genomförandeavtalet har dock i dagarna överklagats till kammarrätten.

Arbetsplanen
Flera föreningar har sedan något år begärt arbetsplanen för rättsprövning. Ingenting har hörts från domstolen.

EU
Överklagan till EU kan bli aktuell under hösten/vintern
.

Allt detta innebär att Trafikverket fortfarande inte fullt ut kan starta byggnationen utan framförallt kan utföra förberedande arbeten. De juridiska oklarheterna innebär att tid fortfarande finns till ett politiskt uppvaknande och till ett beslut att stoppa Förbifart Stockholm för all framtid.

Insamlade medel går i första hand till den juridiska processen. Skulle det mot förmodan bli pengar över är avsikten att använda dessa till andra aktiviteter mot Förbifart Stockholm och/eller att på annat sätt söka minska Sveriges klimatpåverkan.

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm
http://www.stoppaforbifarten.nu/

Insamlingen startade 2015-01-10 och avslutades i april 2016