Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

Kritik av Förbifart Stockholm och planeringen för Stockholms framtid

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm:  hemsida
finns även på Facebook, Twitter och Instagram

Klimataktion: samhällsplanering och trafikgrupp

Alternativ Stad: omfattande hemsida

Lovö Hembyggdsförening:
om Drottningholm

CAR Sverige:
för bilälskare

The Stockholm Bypass in english

 

Kritiska skrivelser och rapporter

Betänksamma trafikplanerare
Ett nätverk för yrkesverksamma trafikplanerare som känner tvekan iför besluts- och
planeringsprocessen kring Förbifart Stockholm. Länk till hemsida

 

KTH: Miljöstrategisk analys
2009 Finnveden/Åkerman:
"Förbifart Stockholm, miljön och klimatet - en fallstudie inom vägplaneringen"
. (pdf)
2007 Finnveden/Sterner:
"Reflektioner på samhällsekonomiska analyser i allmänhet och på kalkylen för nord- sydliga förbindelser i Stockholm i synnerhet".(pdf)


2007 Naturskyddsföreningen i Stockholms län: "Hållbara förbindelser" - om kollektivtrafik (pdf)

2007 Planka.nu: läsa och ladda ner "Highway to Hell" 
2011 Planka.nu: bokbeställning "Trafikmaktordningen"

 

Myndigheter kritiska till Förbifart Stockholm

Riksantikvarieämbetet RAÄ
(myndigheten samarbetar nu med Trafikverket)

Betänksamma Trafikplanerare analyserar läget. "Kulturmiljö ur fokus"
Lovö Hembyggdsföreing om världsarvet.


Naturvårdsverket
Har en sida där man kan följa ärendet: Förbifart Stockholm

Rapport:
"Tvågradersmålet i sikte - scenarier för det svenska energi- och transportsystemet 2050"


SIKA Statens Institut för Kommunikations Analys (nedlagt 2010)
2007 remissyttrande angående Förbifart Stockholm
2009 kompletterande remissyttrande angående Förbifart Stockholm

 

Beslut och planering: Förbifart Stockholm och staden som helhet

 

Trafikverket
Dokument för Förbifart Stockholm hittar du här.

Så här arbetarTrafikverket vidare med projektet.

Interaktiv webbkarta


Stockholms Stad

Pågående planarbete för Förbifart Stockholm / samlingssida


Mark- och Miljödomstolen:
Domar finns under fliken "prövningar och tillstånd"


Regeringen - tillåtlighet 2009

Högsta Förvaltningsdomstolens domslut
i mars 2011


 

Övriga planer

RUFS - regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
2013 Aktualitetsbedömning
2009 remissvar på utställning
2008 remissvar på samråd

Stockholms översiktsplan
Promenadstaden remissvar från intresseorganisationer m.fl.
Den Gröna Promenadstaden 2012 och 2013

Infrastrukturplanering

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsplan för Regional Transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021

Nationell plan för transportsystemet 2010-2021
Trafikverkets hemsida om nationell planering Klicka här

Historik angående infrastrukturplaneringen
Stockholms läns förslag till Länstransport plan 2010-2021

Stockholms län - Miljökonsekvensbeskrivning

ARGs remissyttrande till Näringsdepartementet 2009-10-31