Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

Provborrningar och permanent grundvattenrör i naturreservatet

Ängsområdet vid Grimsta IP

8 april 2013 ur Trafikverkets ansökan
Trafikverket ansöker om dispens enligt Miljöbalken och tillstånd i enlighet med reservatföreskriften
B1, för provborrning och placering av grundvattenrör enligt kartbilagor UP02-34F och UP02-34H i
Grimsta naturreservat. Undersökningen utförs med största möjliga hänsyn till miljö och pågående verksamheter.
Det installerade grundvattenröret kan komma att sitta kvar under hela projektets genomförandetid och läsas
av kontinuerligt för att upptäcka eventuella avvikelser.

Syfte - Som särskilda skäl anges att Trafikverket måste öka kunskapen om jord- och bergförhållandena samt
genom placering av grundvattenröret få underlag till sättningsbedömning till tillståndsansökan för
grundvattensänkning. Jordbergssonderingar borras minst 3 meter i berg.

Ängen vid Grimsta IP:     Kontrollera bergets överyta samt bergskvalité.           
                                      karta med textförklaring

3 maj 2013 ansökan godkänns av stadsbyggnadsnämnden genom delegationsbeslut.
Villkor är:

− Inga kvarstående skador får uppstå på naturreservatets högre vegetation inom den öppna marken
   vid Grimsta IP, så som buskar och träd.

− De provpunkter som på kartan ser ut att ligga inom odlingsområdet ska flyttas utanför odlingslotterna.

− Vid de provpunkter som ligger inom trädbestånd ska hänsyn tas till trädens rotsystem.
   Provpunkterna bör förläggas utanför trädens kronradie så långt möjligt.

− Provpunkterna 13A115 och 13A116, samt transportväg dit, ska läggas ut i samråd med
   miljöförvaltningen i fält. Mötestid bestäms i god tid.

− De rör som kvarlämnas ska märkas ut så att de syns även i högt gräs och i övrig terräng.

− Ev. synliga spår i terräng, vegetation eller på parkvägar samt övriga utsatta markeringar ska
   återställas snarast efter avslutad undersökning.

− Allmänheten ska informeras om åtgärden på plats.

Villkoren i överenskommelsen gällande provpunkterna vid Grimsta båtsällskap och transportväg gäller inte längre. Trafikverket funnit en billigare och för oss alla bättre lösning. :) Läs Trafikverkets beskrivning.


Det kommer INTE att utföras några provborrningar vid Grimsta Båtsällskap. Text och bild ligger kvar som referens. 2013-12-01
-  Provpunkterna 13A093- 13A099 vid Grimsta båtsällskap samt transportväg dit, ska läggas ut i samråd med miljöförvaltningen i fält.
Mötestid bestäms i god tid.
Vid Strandpromenaden:  Kontrollera jordlager och bergets överyta samt erhålla parametrar för
luftutbytesstationen. (ELDU),  karta med textförklaring


Hamn på Lovö mitt emot Kanaanbadet tvärs över Lambarfjärden

Alla byggnationer på norra Lovö kommer att försörjas genom hamnen vid Lambarfjärden.
Tiden från det hamnen byggs tills dess att den är riven beräknas bli cirka 8 år.

1. Pråmar och färjor i trafik varje dag under hela byggtiden
2. Pråmarna kommer att lastas med sprängsten
3. Det röjs en väg genom skogen upp till arbetstunneln
4. Transportband för sprängsten bredvid vägen.
5. Ljus, ljud och buller dygnet runt
6. "Avfallsvatten" från tunnelbygget förs i en undervattensledning från Lovö till Blackeberg
     och vidare till reningsverket i Bromma.

Grundvatten

Tunnlarna går precis under två värdefulla våtmarker.
Ingen vet säkert hur grundvattnet kommer att påverkas.

Trafikverket har placerat ut två grundvattenrör där tunnlarna korsar våtmarkerna.
ARG hoppas att mätningarna kan pågå så länge att resultaten ger en rättvisande bild
av områdets grundvatten. För att få fram relevanta uppgifter skall mätning i grundvattenrör
ske under minst 18 månader (helst 24 månader).

Bilder hittar du under fliken "Fotografier"